Symposium: Pederson Organizes ACS Spring 2022 Meeting Symposium